Chợ nông sản
Bài giảng thuộc khóa học
Bài 1: Chữ a, chữ b, chữ ba
Bạch Tuấn Anh
2 lượt xem
Bài 2: chữ c, chữ ca, chữ ca, chữ ba
Bạch Tuấn Anh
2 lượt xem
Bài 3: chữ h, chữ ha, và cách thay dấu thanh
Bạch Tuấn Anh
2 lượt xem
Bài 4: phụ âm ghép CH, chữ chả cá
Bạch Tuấn Anh
2 lượt xem
Bài 5: chữ d
Bạch Tuấn Anh
2 lượt xem
Bài 6: chữ đ
Bạch Tuấn Anh
2 lượt xem
Bài 7: tập viết các số từ 0 đến 9
Bạch Tuấn Anh
2 lượt xem
Bài 8: chữ e
Bạch Tuấn Anh
2 lượt xem
Bài 9: chữ ê
Bạch Tuấn Anh
2 lượt xem
Bài 10: luyện tập viết thành câu - nghe , đọc và viết
Bạch Tuấn Anh
2 lượt xem
Bài 11: chữ k, kê, cà kê
Bạch Tuấn Anh
2 lượt xem
Bài 12: chữ g, gà, gh, ghế đá
Bạch Tuấn Anh
2 lượt xem
Bài 13: chữ i, ghi, đá, kì
Bạch Tuấn Anh
2 lượt xem
Bài 14: phụ âm ghép, ghi, giả, giá cả
Bạch Tuấn Anh
2 lượt xem
Bài 15: phụ âm ghép Kh, khế, khe khẽ
Bạch Tuấn Anh
2 lượt xem
Bài 16: chữ l, Lê, kì lạ
Bạch Tuấn Anh
2 lượt xem
Bài 17: chữ m,n me, lề mề, na ná
Bạch Tuấn Anh
2 lượt xem
Bài 18: chữ ng, ngh, ngã ba, nghé
Bạch Tuấn Anh
2 lượt xem
Bài 19: chữ nh, nhà, nhẹ dạ
Bạch Tuấn Anh
2 lượt xem
Bài 20: chữ o, ô, ơ, bò, hổ, nơ
Bạch Tuấn Anh
2 lượt xem
Bài 21: chữ p, ph, pa nô, phố nhỏ
Bạch Tuấn Anh
2 lượt xem
Bài 22: chữ r,s, v
Bạch Tuấn Anh
2 lượt xem
Bài 23: chữ t,u,ư,x,y ( kết thúc quyển 1 chữ âm )
Bạch Tuấn Anh
2 lượt xem
Tiếng việt lớp một - tập viết chữ
04/04/2020 - 563 lượt xem
Khối lớp: Lớp 1
Phân loại: Bé học Tiếng việt
Giá: Miễn phí
Cách viết, quy tắc viết chữ cái trong tiếng việt.

0 bình luận