Chợ nông sản
Bài giảng thuộc khóa học
Đặt vấn đề Lãnh đạo là gì
Trần Hạo Nam
0 lượt xem
Vị trí của lãnh đạo và các nguyên nhân thất bại
Trần Hạo Nam
0 lượt xem
Giải pháp biến nguồn lực thành mục tiêu
Trần Hạo Nam
0 lượt xem
Tổng kết chương lãnh đạo là nghề
Trần Hạo Nam
0 lượt xem
Các khái niệm về nghề lãnh đạo
Trần Hạo Nam
0 lượt xem
Khái niệm nhân sự
Trần Hạo Nam
0 lượt xem
Thực hành tương tác về khái niệm nhân sự
Trần Hạo Nam
0 lượt xem
Khái niệm Lãnh đạo
Trần Hạo Nam
0 lượt xem
Sản phẩm của nghề lãnh đạo
Trần Hạo Nam
0 lượt xem
Bán sản phẩm nghề lãnh đạo
Trần Hạo Nam
0 lượt xem
Tổng kết khái niệm lãnh đạo
Trần Hạo Nam
0 lượt xem
Thực hành tương tác về khái niệm lãnh đạo
Trần Hạo Nam
0 lượt xem
Các thành tố của nghề lãnh đạo
Trần Hạo Nam
0 lượt xem
Thành tố thứ nhất - Tố chất
Trần Hạo Nam
0 lượt xem
Giới thiệu yếu tố đầu tiên của tố chất Tầm nghĩ
Trần Hạo Nam
0 lượt xem
Năng lực (căn) là gì
Trần Hạo Nam
0 lượt xem
6 mức độ tầm(cốt)
Trần Hạo Nam
0 lượt xem
Yếu tố thứ hai và thứ ba của tố chất Quy tụ và tạo động lực
Trần Hạo Nam
0 lượt xem
Tổng kết về tố chất
Trần Hạo Nam
0 lượt xem
Thành tố thứ hai Xây dựng quyền lực
Trần Hạo Nam
0 lượt xem
Thành tố thứ hai Xây dựng quyền lực
Trần Hạo Nam
0 lượt xem
Tổng kết về quyền lực
Trần Hạo Nam
0 lượt xem
Thành tố thứ 3- Phương pháp sử dụng quyền
Trần Hạo Nam
0 lượt xem
Các phương pháp sử dụng quyền
Trần Hạo Nam
0 lượt xem
Thành tố thứ tư Kỹ năng sử dụng quyền
Trần Hạo Nam
0 lượt xem
Hệ thống các kĩ năng
Trần Hạo Nam
0 lượt xem
Tổng kết và giới thiệu chương trình sau
Trần Hạo Nam
0 lượt xem
TS. Lê Thẩm Dương - Lãnh đạo là một nghề phải học
01/04/2020 - 233 lượt xem
Khối lớp: TC/CĐ/ĐH
Phân loại: Kinh tế
Giá: Miễn phí
TS. Lê Thẩm Dương Lãnh đạo là một nghề phải học

0 bình luận